Mothers in Business haluaa olla mukana luomassa yhteiskuntaa, jossa työ ja perhe kuuluvat samaan arkeen, jossa vanhemmilla on tasa-arvoiset mahdollisuudet toteuttaa itseään ja käyttää osaamistaan työelämässä. Näitä tavoitteita varten tarvitaan uudenlaista perhepolitiikkaa, laadukkaita päivähoitopalveluita sekä työn ja perheen yhteensovittamista tukevia käytäntöjä.

 

Mothers in Business MiB ry:n hallitusohjelmatavoitteet 2019

Mothers in Business MiB ry vaatii seuraavalta hallitukselta rohkeita panostuksia yhteiskunnan perheystävällisyyteen. Yhdistyksen hallitusohjelmatavoitteet keskittyvät kolmeen teemaan: perhevapaauudistukseen, varhaiskasvatukseen ja työelämän perheystävällisyyteen.

Lue hallitusohjelmatavoitteemme kokonaisuudessaan.

 

Kohti ajanmukaista ja tasa-arvoista perhepolitiikkaa

Nykyinen perhevapaamalli ylläpitää hoivavastuun epätasa-arvoa eikä tue riittävästi työn ja perheen yhteensovittamista. Sitä on kehitettävä kannustamaan isiä vapaiden käyttöön nostamalla isille kiintiöityjen vapaiden määrää nykyisestä. Järjestelmää on yksinkertaistettava ja tasa-arvoistettava lisäämällä vanhempainvapaiden ensisijaista osuutta ja huomioimalla yhtäläiset oikeudet työehtosopimuksissa.

Työn ja perheen yhteensovittaminen on nykyisellä perhevapaamallilla haasteellista. Sitä on kehitettävä joustavammaksi, jotta vanhemmilla on mahdollisuus pitää yllä ammattitaitoa ja työskennellä myös perhevapaiden aikana. Myös vapaiden jaksottaminen tai pitäminen yksittäisinä tai osittaisina vapaapäivinä on tehtävä mahdolliseksi.

Osallistuminen työelämään tai poliittiseen päätöksentekoon tulee olla luonteeltaan palkitsevaa. Työnteko tai luottamustoimen hoitaminen ei saa vaikuttaa perhevapaiden kestoon tai etuuksien tasoon.

 

Perheitä tukevat laadukkaat palvelut on kaikkien etu

Suomessa molemmat vanhemmat ovat työelämässä. Työnteon muodot ovat moninaistuneet, ja toisaalta työn vaatimukset sekä epävarmuudet kasvaneet. Pienten lasten vanhemmille tärkein palvelu on laadukas, toimiva ja luotettava päivähoito.Palveluiden tulee olla saatavilla helposti, joustavasti ja lähellä. Neuvoloiden iltavastaanotot ovat askel oikeaan suuntaan, ja samaa joustavuutta on tuotava myös päivähoidon järjestämiseen. Yhteiskunnassa tulee jatkossa panostaa tietoisesti lasten päivähoidon laatuun toteuttamalla lasten etua. Tämä tarkoittaa:

 • huomattavasti nykyistä pienempiä ryhmäkokoja

 • suurempia hoitajamitoituksia

 • henkilökunnan osaamisen ja saatavuuden takaamista

Myös pienten alakoululaisten perheille on turvattava riittävät ja asianmukaiset iltapäivätoiminnan muodot.

Yksityisiä hoiva- ja kodinhoitopalveluja on voitava hyödyntää täydentämään ja tukemaan julkisia palveluja. Vähennyksen hoivapalveluita koskevaa korvauksen tasoa tulee tarkistaa, jotta vähennyksen käyttäminen hoivapalveluihin kasvaisi ja vähennyksen käyttö koettaisiin perheissä mielekkääksi.

 

Työelämän tasa-arvoon vielä matkaa

Suomalainen nainen on yhä korkeammin koulutettu, mutta työelämä on edelleen epätasa-arvoista työmarkkina- ja palkka-asemien osalta.Tähän voidaan vaikuttaa murtamalla mielikuvat miesten ja naisten aloista, kannustamalla tyttöjä matemaattis-luonnontieteellisen aineiden pariin sekä kitkemällä näkyvä ja näkymätön syrjintä.

Naisten työmarkkina-asemaa tulee vahvistaa ja tasa-arvoistaa työkulttuuria. Perhevapaiden tasaisempi jakaminen heijastuisi pidemmällä aikavälillä asenteisiin hoivan työnjaosta ja sitä kautta purkaisi työelämän epätasa-arvoisia suhteita ja käytäntöjä.

 

Työn ja perheen yhteensovittaminen osaksi työelämän käytäntöjä

Työn ja perheen sujuva yhteensovittaminen edellyttää lisätoimia, jotka koskevat perhepolitiikkaa, työpolitiikkaa, työelämän käytäntöjä sekä viime kädessä yhteiskunnan asenteiden muokkaamista.

Perhevapaajärjestelmän tulee sallia joustavampi mahdollisuus osallistua työelämään lyhytjaksoisesti tai osa-aikaisesti.  Työntekijöiden mahdollisuuksia etätyön ja muiden erilaisten työnteon aikojen ja paikkojen lisäämiseksi tulee kartoittaa työpaikkakohtaisesti.

Työn ja perheen sujuva yhteensovittaminen vaatii yhteisesti sovittuja käytäntöjä, jotka tulee sisällyttää jokaisen työpaikan tasa-arvo-ohjelmaan. Käytännöissä tulee huomioida perhevapaisiin liittyvät käytännöt sekä perheellisen työntekijän työssäoloa tukevat toimet. Yhteiskunnan tulee kannustaa työnantajia toteuttamaan työn ja perheen yhteensovittamisen suunnitelmaa tukemalla yrityksiä näistä järjestelyistä aiheutuvissa kustannuksissa.

 

Naisissa on potentiaalia

Tänä päivänä enemmistö korkeakouluista valmistuvista on naisia. Korkeasti koulutettujen äitien osaaminen on voimavara, jota yhteiskunnan, työelämän ja yritysten tulee hyödyntää enemmän nyt ja tulevaisuudessa. Ennen kaikkea naiset itse haluavat kehittää ammatillista potentiaaliaan ja hyödyntää sitä aktiivisesti työelämässä myös äidiksi tultuaan.

 

MiBin toimenpide-ehdotukset

 1. Perhevapaauudistus tulee tehdä panostamalla vanhempainvapaaseen ja yhdenmukaistamalla etuuksien tasoa.

 2. Työehtosopimuksissa tulee kiinnittää huomiota molempien sukupuolten tasa-arvoiseen kohteluun palkallisten perhevapaiden osalta.

 3. Isille suunnattujen perhevapaiden määrää tulee lisätä.

 4. Perhevapaajärjestelmän tulee jatkossa sallia työssäolo ilman etuuspäivien menetystä tai etuuksien tason laskua.

 5. Varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja ja yksiköitä tulee pienentää sekä hoitajamitoitusta ryhmissä nostaa.

 6. Kotitalousvähennyksen tasoa tulee nostaa lapsiperheiden käyttämien hoiva- ja kotitalouspalveluiden osalta.

 7. Tyttöjä tulee ohjata ja rohkaista valitsemaan ammattinsa ja koulutusalansa siten, ettei valinta ole riippuvainen kulttuurisista oletuksista ja odotuksista.

 8. Lainsäädännössä on edelleen kehitettävä keinoja naisten näkymättömän syrjinnän poistamiseksi.

 9. Osa-aikatyön lisäämiseksi tulee sen mahdollisuuksia kehittää niin työnantajan kuin työntekijän näkökulmasta. Yhteiskunnan tulee tukea osa-aikatyön mahdollistavaa perhe- ja palkkapolitiikkaa.

 10. Etätyön mahdollisuuksien kartoittamiseen ja järjestämiseen tulee luoda nykyistä enemmän kannustimia.

 11. Työn ja perheen yhteensovittamisen käytännöt tulee kirjata työpaikkojen tasa-arvosuunnitelmiin.

 12. Työpaikkoja tulee tukea kustannuksissa, jotka aiheutuvat työn ja perheen yhteensovittamisen käytäntöjen suunnittelemisesta ja toteuttamisesta.

 
 

Ota yhteyttä

Sanna Kranj, MiBin hallituksen jäsen
sanna.kranjc(at)mib.fi ja 050 535 1988

Kristiina Paavola, edunvalvonnan ohjelmapäällikkö
paavola.kristiina(a)gmail.com ja 045 650 6936

vaikuttaminen(a)mothersinbusiness.fi