Työpaikan perheystävällisyys ja joustot edesauttavat äitien töihinpaluuta

Tässä blogikirjoituksessa kerron opinnäytetyöstäni, jonka tein Mothers in Business MiB ry:lle. Kerron, mistä sain idean työhöni sekä jaan opinnäytetyöni tärkeimmät tulokset.

Opinnäytetyöni keskittyy erityisesti Suomen perhevapaiden erilaisiin vaikutuksiin naisen uralla ja urakehityksessä. Lisäksi, koska opiskelen kansainvälisellä linjalla henkilöstöhallintoa, vertaan Suomen perhevapaamallia Yhdysvaltojen malliin. Parasta koko opinnäytetyössä oli huomata, että naisten ja äitien tunteisiin ja esimerkiksi työyhteisöjen suhtautumiseen äitejä kohtaan löytyi erilaisia teorioita. Opinnäytetyöni tulokset pohjautuvat MiBin jäsenille lähetettyyn kyselyyn sekä tutkittuun teoriaan. MiBin kyselyyn vastasi yhteensä 136 jäsentä.

Idea

Sain ideani opinnäytetyöhöni synnytysosastolla, jonne jouduin opinnoista ja töistä vuodelepoon. Olin saamassa esikoisemme, ja ajattelin että, lapsi tulisi joka tapauksessa. Minua harmitti, että jouduin odottamaan synnytystä kaukana kodista. Kaiken lisäksi kurssini olivat vielä kesken ja olin samalla töissä. Synnytyslaukkukin oli vielä pakkaamatta.

Samalla osastolla oli monta muuta naista, joiden ura tai opinnot olivat keskeytyneet. Itseäni pelotti eniten aika, jonka suunnittelin viettäväni esikoisemme kanssa syntymän jälkeen. Ajattelin, että jos pidän liian pitkän äitiysloman, en ehkä jaksaisi jatkaa opintojani sen jälkeen. Toisaalta, jos pitäisin liian lyhyen äitiysloman, minulla olisi suurempi riski masentua. Mietin, olisinko huono äiti, jos jatkaisin opintojani enkä viettäisi aikaa kotona esikoisemme kanssa.

Etsin netistä tietoa uranaisista ja -äideistä. Onnekseni päädyin MiBin kotisivuille ja sain ymmärtää, että nainen voi olla hyvä äiti, vaikka menestyykin samaan aikaan urallaan. Seurauksena päätin kirjoittaa opinnäytetyöni perhevapaiden erilaisista vaikutuksista naisten uraan ja urakehitykseen.

Töihinpaluu ja perheystävällisyys

Kyselyn tulosten mukaan vastanneista äideistä noin 16 prosenttia on vaihtanut työpaikkaansa jokaisen äitiysloman jälkeen. Äitiysloman aikana moni äiti kokee muuttuneensa ihmisenä ja ymmärtävänsä paremmin, mikä itselle on tärkeää työyhteisössä. Suurin osa äideistä mainitsee, että työpaikan perheystävällisyys vaikuttaa eniten päätökseen palata työelämään. MiBin kyselyn tulokset osoittavat, että vain yksittäiset kyselyyn vastanneet äidit päättävät viettää kolme vuotta kotona lapsensa kanssa (äitiys- ja vanhempainvapaa sekä hoitovapaa yhdistettynä). Lisäksi töihin paluuseen vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa työn määräaikaisuus sekä työn joustavuus.

Työpaikkojen joustot

Suomessa äitien taloudellinen asema perhevapaiden aikana on Yhdysvaltoihin verrattuna turvattu tuilla, joita äidit saavat perhevapaiden aikana. Kyselyn tulosten mukaan tuet eivät kuitenkaan vaikuta äitien päätökseen pysyä kotona pienen lapsen kanssa muuten kuin yksittäistapauksissa. Äitien päätökseen palata nykyiseen työpaikkaan tai työelämään ylipäänsä vaikuttavat erityisesti erilaiset joustot, joita työpaikat tarjoavat.

Yleisimmin tarjottu jousto on joustavat työtunnit (57 % vastaajista). Toiseksi eniten tarjotaan mahdollisuutta tehdä etätyötä (49 %) tai osa-aikatyötä (49 %). Muita joustoja (38 %) ovat vastaajien mukaan esimerkiksi työnantajan tarjoama lastenhoito, mahdollisuus uudelleenjärjestellä työtehtäviä sekä työntekijän mahdollisuus vaikuttaa itse työtehtäviin ja työtunteihin. Lisäksi työnantaja voi tarjota erilaisia kehityskeskusteluja tai mahdollisuutta tuoda lapsi työpaikalle tarvittaessa. Valitettavasti kuitenkin jopa 22 % vastaajista ilmoittaa, että heille ei ole ikinä urallaan tarjottu minkäänlaisia joustoja.

Perhevapaiden erilaiset vaikutukset

OECD:n (2017) tutkimuksen mukaan OECD-maissa monen naisen uran ja urakehityksen käännekohta on lapsen syntymä. Kun ura keskeytyy, se vaikuttaa esimerkiksi naisen palkkaan ja jopa eläkekertymään. Eläkekertymään vaikuttaa myös se, että äidit päätyvät usein tekemään osa-aikatyötä ja että heidän työstään maksetaan matalampaa palkkaa. OECD:n tutkimus myös osoittaa, että äitien ja isien työttömyyden välillä on eroa. Usein äideillä on matalampi palkka, joten he jäävät kotiin ja isät hankkivat perheen elannon. Ero on vielä suurempi silloin, kun äideillä on matalampi koulutustaso.

Myös MiBin kyselyn tuloksista kävi ilmi, että äitien töihinpaluuseen saattaa vaikuttaa oma matala palkkataso, työn määräaikaisuus tai puolison mahdollisuus hankkia riittävän elanto perheelle. Tässä, verrattuna Yhdysvaltoihin, Suomen perhevapaamalli antaa äideille enemmän henkilökohtaista vapautta päättää sopivasta ajankohdasta palata työelämään. Yhdysvalloissa vain 12 prosentilla väestöstä on oikeus pitää vapaata lapsen syntymän jälkeen.

Valtaosa MiBin kyselyyn vastaajista puhuu perhevapaista positiivisessa hengessä. Vanhempainvapaan aikana vastaajat kertovat, että perinteisen kotiäidin roolin sijaan aikaa käytetään itsensä kehittämiseen, verkostoitumiseen sekä uuden perspektiivin löytämiseen elämään. Vastaajat mainitsevat ja suosittelevat, että MiB tarjoaa näitä mahdollisuuksia.

Kiitokset

Haluan lopettaa kiittäen Mothers in Business MiB ry:n jäseniä siitä, että vastasitte opinnäytetyöni kyselyyn. Ilman teitä opinnäytetyöni olisi ollut vain idea, johon löysin teoriaa. Opinnäytetyöni on julkaistu Theseuksessa.

Teksti: Laura Binaku-Hajrullahu, kansainvälisen henkilöstöhallinnon opiskelija Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta

Kuva: Pixabay


Liity jäseneksi urasuuntautuneiden äitien järjestöön!

Mothers in Business MiB ry on juuri sinulle oikea järjestö, jos haluat päästä mukaan yli 300 osaamista kehittävään tapahtumaan, seminaariin ja striimiin vuosittain yhdessä yli 4000 uraäidin kanssa.